Resumé

Meritter

Skills

-- Top --

FINN LUND


  
Navn Finn Lund
  
Stilling Projektleder, Rådgiver, Arkitekt, Specialist, Analytiker
  
  IPMA Certificeret Senior Projektleder, PMI Certificeret Projektleder
DSDM Instructor, CMMi Practitioner IBM Certified Application Developer, Microsoft System Builder
  
Uddannelse
2001 Datalogi (Aalborg UniversitetsCenter)
1996 Forsikringsjura (4.13, Forsikringshøjskolen)
1994 Livsforsikringsmatematik (4.21, Forsikringshøjskolen)
1992 Personforsikring (3.01, Forsikringshøjskolen)
1985 Edb-assistent (DC / IBM)
1985 Merkonom regnskabsfag (Ballerup Handelsskole)
1984 Merkonom i organisation (Vestegnens Handelsskole)
1983 Videreuddannelse - liniefag: Fysik + kemi (Danmarks Pæd. Universitet)
1981 Læreruddannelse - liniefag: Dansk / Samfundsfag (Silkeborg Seminarium)
1978 Bachelor i Nordisk Filologi (Kbh.s Universitet)
  
Kurser Projektledelse: Dieu/Niveau, DA, Øberg m.fl.
  
Interesser Især distance-løb og cykling, men osse volleyball og fodbold
  -   samt gerne metodologi og faglitteratur (at lytte til andres erfaringer)
  

  Finn Lund, ProjektCoach
Løsninger projektledelse kendetegnet ved
dynamiske, samarbejdende teams

coaching med fokus på
personlig udvikling og instrumental støtte

specialistopgaver indeholdende
vidensformidling og -overdragelse
  
baseret på expertviden i systemudviklingsdiscipliner

dybeste indsigt i forretningslogik

livsforsikringsmatematik

personforsikring og forsikringsjura

uddannelse i læring og personlig udvikling

mangeårig erfaring med metodologi

  
forretningsviden Forsikringssystemer
Pengeinstitutsystemer
Regnskabssystemer
BI og DataWarehouse
Fonds- og Depotsystemer
Off. forvaltningssystemer
Human Resource systemer
the Balanced Scorecard
Komplexitetsmålinger
Systemarkitektur & -programmel
  
Beskæftigelse
16 - Underviser – IT Uddannelse
15 - 16 Specialist BI / DW – Iteration
10 - 14 Test/QA Manager - SDC
07 - 09 Projektleder - Danske Bank
06 - 07 IT-arkitekt - ATP
05 - 06 Projektleder - Nets
05 - 05 Projektleder - SDC
05 - 05 Systemudvikler - FDC
04 - 05 Projektleder - DSB Informatik
04 - 04 Projektleder - DSB Tågvärdsbolag AB, Malmö
03 - 04 Projektleder - Danske Bank
03 - 03 Strategic Advisory - Spectrum Health Care
00 - 03 Chefprogrammør - Danske Bank
00 - 00 Projektleder - Fujitsu-Siemens
99 - 99 Projektleder - Alm Brand
99 - 99 Projektleder - KD Data
97 - 99 Partner / Instruktør - IntraNet
96 - 98 Program-/Projektchef - KMD - NEC
95 - 96 Projektleder - Codan
95 - 95 Systemspecialist - ATP
94 - 95 Regnskabs + Data - CRI
93 - 96 Instruktør - Amdahl
90 - 94 Projektchef - FDC
87 - 90 Projektleder - SDC
87 - 87 Netværksspecialist - Ericsson
85 - 87 Systemanalytiker - DXC (CSC / DC)

  Finn Lund, ProjektCoach
Opgaver
  
2016 - IT Uddannelse
Underviser Underviser i discipliner indenfor programmering og applikationsplatforme, dataarkitektur og -behandling – samt systemudviklingsmetodologier med anvendelse af services, komponenter, test-driven design, use-cases m.m.
Desuden afholdes foredrag om mange indenfor specifikke områder, fx med særligt fokus på performance, genanvendelse og vedligeholdelse
Case Study EDH Structured Information Management: Processing and Retrieval - ver. 2 Med afsæt i Service Orienteret Arkitektur er der foretaget kortlægning af de forskellige centrale / distribuerede platformes datalagrings- og udsøgningsalgorimer. Samlet dækker det områderne Queuing Theory, Related Processes and Load Balancing, Queuing Delay, Control and Filtering Algorithms, Renewal Theory & Praxis, Relay and Processing, Document Handling, Tagging, Treading, Automatic Indexing and Subject Classification
(Materialet samles og bearbejdes til senere udgivelse)
Case Study Undervisning Opstilling af de pædagogiske / didaktiske / instrumentelle forudsætninger, samt afdækning af hvorledes målrettet og optimal anvendelse af ICT kan 'booste' såvel den forberedende tilrettelæggelse som en efterfølgende gennemførelse af forskelligartede undervisningsforløb – herunder udvikling af årsplaner delt på klassetrin og fag, som efterfølgende dannede grundlag for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning.
Regnskabssystem Udvikling af et regnskabsprogram (XMIT), der med et udtog fra kassekontoen i den ene hånd og nogle få andre oplysninger i den anden vil smelte alt sammen til en færdig årsrapport - sådan lige til at indberette til myndighederne - bare en CSV fil ind og ud kommer en færdig Årsrapport i både XML og HTML-format
Case Study CODE Med afsæt i COoperative Development Environment bygges miljøer til systemudvikling og programmering på tværs af alle kendte platforme, fx med udvikling (og test) i client-miljøet som udgangspunkt for efterfølgende afvikling i host-miljø.
  
2015 - 2016 Iteration
Business Intelligence rådgiver Udvikling og tilrettelæggelse af standarder og koncepter for kvalitetssikringen af data. Sammen med formelle procedurer og metoder skabes det fuldstændige beslutningsgrundlag vedrørende udnyttelse af virksomhedens udviklingspotentiale. En fuldstændig forståelse af dette emne er afgørende for virksomheder, der i øjeblikket står over for behovet for at få adgang til (endda) større mængder data, når de anvender eksterne (f.eks. offentlige) datakilder. De sidste trin fokuserede på den efterfølgende udrulning og implementering i de involverede virksomheder.
I andre tilfælde blev der taget initiativ til at identificere og skabe Master Data, så disse data ikke kun eksisterer i et lukket Data Warehouse miljø, men bliver gjort tilgængelig på tværs, så all forretningsapplikationer vil være baseret på dem.
  
2010 - 2014 SDC
Quality Manager Dybt involveret i generelle kvalitetssikringsaktiviteter og tilrettelæggelse af testen for et væld af projekter, der dels har taget afsæt i udviklingen af helt nye forretningsområder og dels udspringer af ny/forskellig lovgivning i hhv. Danmark, Norge og Sverige.
Har vedholdende været bindeled mellem udviklingsafdelingen, testerne og forretningsrepræsentanterne for at sikre forventningsafstemningen ifm. det bedst mulige match mellem krav og løsning.
Udvikling af automatiserede test scenarier, optimering af systemperformance og af-testning af beregningsalgoritmer, herunder renteberegningsrutiner, samt verifikation af platformsskift zOS -> .Net
Off-Shore QA Tilrettelæggelse og etablering af off-shore afdelinger i Pune og Bangalore med opgave at afvikle faste forhindringsbanelignende 120 dages testforløb tbf. regressionstest af større systemrettelser, månedsreleases m.m.

  Finn Lund, ProjektCoach
2007 - 2009 Danske Bank
Projektleder - Business Intelligence Projektets overordnede opgave var at etablere et fuldstændigt kvalitetskoncept, der een gang for alle sikrede entydige processer omkring et anmærkningsfrit Data Warehouse til håndtering af koncernens vitale data. For at opnå absolut tillid til såvel data som processer, så var det et uomgængeligt krav, at kvalitetssikringen nåede ud i alle organisatoriske led - og således blev dette altfavnende projekt stillet i spidsen for at skabe et kontrolleret og transparent datamiljø, monitoreringsværktøjer (real-tid), dedikeret ejerskab og organisatorisk forankrede processer.
Internt var projektet derfor opdelt i en række mindre del-projekter, som hver især havde egne mål, deltagere og redskaber. Disse projekter opererede på forskellige organisatoriske niveauer og/eller var lokaliseret på adskilte fysiske lokationer (se de følgende).
Projektet blev afviklet i overensstemmelse med CMMI og udmærkede sig endda ved at være blandt de højest scorende. Specielt bør bemærkes at projektet har bidraget til organisationens best practices indenfor flere proces-områder.
Projektets Adræthed Alle projektdeltagere samledes i en daglig scrumbage med det formål at informere hinanden om dagens forventede gøremål (where am I going today). Desuden holdtes jævnlige (1:1) møder for at skabe overensstemmelse mellem den enkelte projektdeltager og opgavetype/-belastning for dermed at ajourføre kompetencelandkort on-the-fly. I øvrigt blev de enkelte del-projekter gennemløbet med hyppige iterationer til afklaring af forventningerne i de vidt forgrenede grupper af interessenter.
Med basis i MS Project blev der anvendt EVM til styring af de enkelte projekters fremdrift, færdiggørelse, ressourceanvendelse m.m. - ligesom der blev anvendt (egenudviklede) regnearksløsninger/-algoritmer til opgaveestimering, kompetencelandkort og cost-analyser
Data Governance En af projektets vigtigste opgaver var at sikre Data Governance gennem organisatorisk implementering af et overordnet kvalitetskoncept - hvilket tog udgangspunkt i dybtgående interessent-analyser med afklaring af netop de forretningsprocesser, der skulle understøttes eller omlægges. Input blev efterfølgende sammenstillet, så der kunne formuleres krav, som var til at agere efter i såvel forretningen som i it-afdelingen. Resultatet blev et sæt kvalitetssikringsprocesser (QA Guidelines), som betød organisatoriske ændringer ifa. nye roller, både i de enkelte forretningsenheder og i it- afdelingerne.
Hen over perioden skabte projektet vedholdende næring til og basis for en helt ny dialog mellem alle involverede parter: Forskellige forretningsområder i bankens hovedsæde, Intern Audit, it Audit, Kildesystemerne i it centrene, samt de enkelte områder indenfor Data Warehouse. Forventningsafstemning var nøgleordet - de fælles mål var kommunikeret og fastholdt, således at der var udbredt enighed bag de markante resultater.
QA Monitor Et del-projekt havde til opgave at udvikle et monitoreringsværktøj, der i realtid kan bruges til kvalitetssikring af de omfattende datamængder, der rummes i Danske Banks Data Warehouse. Overordnet var der krav om, at metoder, værktøjer og teknikker til brug for denne udvikling skulle være i overensstemmelse med retningslinierne, dvs. min. 3-layer application services, funktions- og dataadskillelse m.m. - hvoraf meget var velbeskrevet p.t, men noget endnu ikke var afprøvet og udbredt i praksis. Præsentationslaget udvikledes til Microsoft teknologi (.Net, C#), mens data primært befandt sig i Main-Frame miljøet, så vidensøgning og -deling på tværs i organisationen var afgørende forudsætning for succes.
Med hårde krav om minimale responstider til at traversere de eksorbitante datamængder, så var forretningslogikken underlagt et væsentligt hensyn til performance og derfor knyttet til services på begge platforme. I korte sprints blev udviklingsprocessens mange iterationer læringsmæssigt udbytterige for projektdeltagerne og samlet set lykkedes det at lave en både stabil, vedligeholdelsesvenlig og fremtidssikret applikation, der nu kan fremhæves som det gode eksempel - og som har meget stor værdi for organisationen og brugerne.
Off-Shore BI-udvikling Services tbf. QA Monitoren (IT-støtte til kvalitetssikringen) blev udviklet i Danske Banks udviklingscenter i Bangalore, Indien (DCI). Arbejdsopgaverne, som lå i dette delprojekt, bredte sig over mange ting: Programmeringsopgaver, systemdokumentation, test, kvalitetssikring samt implementeringsaktiviteter. Netop ved at dekomponere systemløsningen i tasks, der både var overskuelige og med begrænsede bindinger til øvrige komponenter, opnåede projektet stor succes med at få dele af den samlede løsning udviklet off-shore. Enkelte repræsentanter fra DCI var on-site i projektets indledende faser bl.a. med det formål at samle viden om metoder og teknikker - en viden, som de efterfølgende skulle rejse hjem for at udbrede kendskabet til. Tilbage på off-shore lokationen var deres opgave dels at fortsætte arbejdet som hidtil, dels at introducere nye projektdeltagere for standarderne vha. medbragte eksempler. Som et spin-off hertil udvikledes det skabelonprogram, som de servicemoduler, der blev udviklet i DCI, skulle 'holdes op imod' ifm. standardisering og kvalitetssikring - hvilket efterfølgende blev gennemført.
Data Warehouse
Quality Assurance
Opgaven for dette delprojekt var at foretage en fuldstændig kortlægning af alle data i det totale Data Warehouse - samt udrede trådene mellem originale, transformerede og afledte data. Dernæst blev alle kategoriseret ift. betydningen for de enkelte brugere, målt på alvorligheden ved defekte data og endelig blev der defineret hvilke kvalitetskontroller, der skal gælde for hvert enkelt item. Denne information blev inkorporeret i den nye 'gate-keeper-applikation', som skal skærme Data Warehouse mod korrupte data. Til sidst i opgaven blev marter, fakter, osv. kædet sammen med originale data i kildesystemerne - for at iværksætte målrettet kvalitetssikring netop dér.
Med intensiv involvering af de forskellige grupper af brugere blev der gennemført adskillige iterationer over mulige løsninger (mock-up-driven design) for, gennem forædling af de enkelte komponenter, til sidst at have et kvalitetssikret gennemtestet system i fuldstændig overensstemmelse med såvel ønsker som behov.
  
2006 - 2007 ATP
Løsningsarkitekt
liv- & pension
Flere roller ifm. etableringen af et nyt liv- og pensionssystem og dermed mange samtidige opgaver på kryds og tværs i organisationen - bl.a. at facilitere dialogen mellem de forretningsansvarlige og leverandøren af det kernesystem, der skal udgøre krumtappen i den fremtidige sagsbehandling, at drive processer, samt at skabe engagement og ejerskab.
'Løsningsarkitektrollen', som blev tildelt, lå endnu ikke klar og gennemprøvet, hvorfor en del af opgaven bestod i at forme og udbygge denne funktion/rolle til at være primus motor i sikringen af den rette afbøjning af krav og tilpasninger, udvikle metodologi og forestå med det exemplariske princip m.m.m. - og endelig at opnå en fuldstændig og kommunikeret overensstemmelse mellem forretningens ønsker/behov og den leverede systemfunktionalitet

  Finn Lund, ProjektCoach
2005 - 2006 Nets (PBS)
Projektleder Leder af projekt, der giver nye muligheder for kreditorers / dataleverandørers anvendelse af BetalingsService, således at materiale, der sendes til debitorer fremstår individuelt og kan tilknyttes en række nye features.
Herunder ligger overordnet koordinering og planlægning af aktiviteter i PBS og hos berørte kreditorer / dataleverandører, samt styring af interne systemudviklingsaktiviteter. Desuden blev der på ugentlig basis lavet et nyhedsbrev med de væsentligste oplysninger om projektets gevinster og fremdrift til brug internt (executive level) samt externt for målrettede salgsaktiviteter.
  
2005 - 2005 SDC Udvikling
Projektleder Leder af Forvaltningsafdelingen med ansvaret for at holde driften af systemer i relation til Betalingsformidling og Core-bank på et stabilt og kvalitetssikret niveau, samt at tilvirke services og rutiner tbf. omliggende systemer.
Indsatsen drejede sig om at skabe et overordnet blik på opgaver og ressource- anvendelse mhp. procesoptimering, samt tage initiativ til turn-around ved at indføre nye værdisæt anskuelser og projektmetoder - med fokus på best practice og især væsentligt kig på next practice
  
2005 - 2005 FDC
Systemudvikler En kort tur forbi det skadesforsikringssystem, som blev udviklet i 1990. Opgaven blev givet på grundlag heraf, nemlig at han kender systemets arkitektur og grundlæggende substans. Tillige spillede kendskabet til udviklingssproget IDEAL ind, så opgaven var hurtigt at indgå i et udviklingsteam og dér påtage sig opgaver med at tilføje ny funktionalitet til det system, der i store træk stadig består - og gør det godt - trods sine mange år på bagen.
  
2004 - 2005 DSB Informatik
Projektleder Ledelse af projekt, der skulle etablere en integrationsplatform, som alle systemer på tværs af teknologi og operativsystemer kan kommunikere og interagere ved hjælp af - centrum og omdrejningspunktet i en serviceorienteret Hub - Spoke arkitektur. Samlet skal funktionaliteten i fx SAP standardapplikationer og Main-Frame baserede registrerings-/arkivsystemer udstilles for herefter at integrere med utallige eksisterende og nye web-services.
Det var projektets opgave at afklare alle forventningerne samt at sikre anvendelsen af det grundlæggende SOA- koncept på alle organisations-niveauer og i alle forretningsområder.
Næste trin var at styre processen hen mod SOA enabling af alle systemenheder i it-afdelingen, samt sikre organisatorisk forankring af IntegrationsCentret inklusive den informations-broker, som det tidligere projekt satte i verden. Hermed var rammerne skabt for et reelt kompetence-center, der skulle samarbejde med de omgivende projekter i en netværks-organisation. Opgaven var tillige at modne organisationen til at drage gennemgribende fordele af dette strategiske skridt.
  
2004 - 2004 DSB Tågvärdsbolag AB, Malmö
Projektleder Ledelse af etableringen af en helt ny forretningsenhed med 250 ansatte fordelt på lokationer i Malmö, Helsingborg, Simrishamn, Ystad og Kristianstad. I den forbindelse var der krav om at få analyseret behovet for it i bredeste forstand og på grundlag heraf udvælge, forhandle og indgå aftaler med underleverandører indenfor tele- og datalinier, hardware og software, konfigurering og customizing, samt tillige at koordinere og styre leverancetakten frem mod idriftsættelse af de enkelte områder. MS Project blev interaktivt anvendt til projektplaner, ressourcebelastning m.v.

  Finn Lund, ProjektCoach
2003 - 2004 Danske Bank
Projektleder Ledelse af projekt med opgave at automatisere procedurerne omkring dataindsamling og opfølgning på handleplaner i forbindelse med ArbejdsPladsVurdering omfattende alle brands i Danske Bank koncernen. Heri indgik analyse af datagrundlaget samt afvejning af hvilke processer, det var relevant at igangsætte på tværs i organisationen. Endelig blev der udviklet et system til håndtering af handleplaner, hvilket indebar detail-styring af de enkelte sager, samt opdateret overblik. Rollen var dels koncentreret om projektets styring og administration, dels om at agere på den politiske scene med at afklare og afstemme forventningerne for at gøre det færdige system anvendeligt og bredt accepteret i organisationen.
Løsningsarkitekt Analyse og planlægning af konverteringen af kreditsystem ifm. omlægning af Danske Kredit og Realkredit Danmarks systemer til nyt Koncern-RealKredit-system
  
2003 - 2003 Spectrum Health Care
Strategisk sparring Rådgivning og sparring ifm. udvikling af the Balanced Scorecard for organisationen. Efterfølgende igangsætte processer, der kan vende fokus og lade arbejdsrutiner blive vurderet i nyt lys. Endelig at medvirke til definition af vision, mission og succeskriterier (Vision and Philosophy)
  
2000 - 2003 Danske Bank
Chefprogrammør Multilaterale opgaver, der alle drejede sig om at skabe og katalysere processen med formål at 'svinge' afdelingen fra udvikling af traditionelle systemer baseret på 'SYSKON' og søljeopdelt udviklerkultur til moderne interaktiv komponentbaseret udvikling med time-boxes og stor involvering af brugerorganisationen
Projektopgave 6 at udvikle pendant til lønsystemet, hvor behandling af kontraktlønnede kan ske. Som en særlig feature blev systemet expanderet til også at kunne behandle tildeling af bonus. Netop færdiggørelsen af komponenterne i beregningskernen er forudsætningen herfor. Tillige har effekten af og gevinsterne ved det komponentbaserede lønsystem forårsaget intense overvejelser om de muligheder, der er for at strømline fremtidige lønafviklinger
Projektopgave 5 at udvikle og optimere det komponentbaserede lønsystem ved skabelse af større forretningsenheder, således at vejen er beredt for lønberegning og -administration på basis af samme kerne. Dette skal virke med grænseflade til PBS. Endvidere er beregningsenhederne grundlaget for en ny on-line dialog, hvor alle lønsegmenter er samlet under ét. Deltagelsen var en naturlig følge af den indsigt, som allerede var oparbejdet vedr. det eksisterende systemkompleks
Projektopgave 4 at udvikle beregningsenhederne i version 2 af nyt lønsystem, hvori løn, tillæg og pension funderes på vægtning af anciennitet, erfaring, uddannelse, fleksibilitet, ansvar samt markedsværdi. Deltagelsen var begrundet i et indgående systemkendskab samt viden til at overskue komplekse problemstillinger
Projektopgave 3 at udvikle top-programmellet til konvertering af medarbejdere fra RealDanmark (BG-Bank og KreditforeningenDanmark) ind i DanskeBanks personalesystemer. Deltagelsen bygger på evnen til at levere kvalitetsprodukter i overensstemmelse med kritisk tidsplan
Projektopgave 2 at udvikle programmellet til overenskomstregulering af ansatte i DanskeBank. Deltagelsen bygger på et detaljeret kendskab til grænsefladerne mellem bankens systemer og et ekstraordinært godt samarbejde med personaleorganisationen / brugerorganisationen
Projektopgave 1 at udvikle et videnstyrings/-registreringssystem ifm. Danske Banks interne systemer. Systemet skulle fremadrettet bruges som basis for det nye lønsystem, hvor den samlede løn beregnes p.grl.a. satser og tillæg, der udvælges vha. medarbejderens score indenfor bl.a. anciennitet og uddannelse. Deltagelsen var primært baseret på særlig ekspertise indenfor Web-enabling, Component Based Development, samt udvikling/-afvikling på tværs af platforme. Gennem forløbet blev der helt naturligt øvet afgørende indflydelse på systemets arkitektur.
  
2000 - 2000 Fujitsu-Siemens
Projektleder Ledelse af projekt, der skal etablere elektronisk kommunikation mellem kommune, kommunens institutioner og borgere/brugere. Opgaven var at sikre, at et samarbejde mellem kommune, hardwareudbyder og teleleverandør kunne udmøntes i et elektronisk forum, hvor informationer kan flyde og kommunikation kan foregå dels med tids- og ressourcemæssige gevinster for alle parter, dels med erfaringsudvikling og et generelt engagement i fremtidens perspektiver
Projektleder Analyse af forretningsgange ifm. fejlhåndtering i stor offentlig edb-installation. Med baggrund heri udarbejdedes en strategi og en projektplan for etablering af egentlig Problem Management med identifikation af bl.a. service levels. Opgaven var at løse projektorganisatoriske og -ledelsesmæssige problemer m.h.t. ansvar, ejerskab og effektiv ressourceudnyttelse for derefter at løfte organisationen over i en ny struktur
  
1999 - 1999 Forsikringsselskabet Alm. Brand
Ledelseskonsulent Præsentation af DSDM som projektledelsesmetode og on-the-job-training afsluttende med externat-ophold, hvor disciplinerne i DSDM metodisk blev gennemgået og afprøvet. Dette forløb mundede ud i en foreløbig evaluering af metoden, hvor pro et contras blev oplistet sammenholdt med den existerende projektmodel
  
1999 - 1999 KD Data
Projektleder Facilitator for det overordnede projekt og for identifikation og estimering af delprojekter. Coaching af projektledere mht. udvælgelse af styringsredskaber og valg af DSDM som metode til sikring af kontinuitet, fremdrift og kvalitet. Endvidere lå latente mål om af få løftet engagementet og troen på fremtiden, idet KD Data netop var overtaget og blevet en del af en meget stor koncern
  
1997 - 1999 IntraNet
Partner, konsulent
instruktør
Etablering og udvikling af forretningsplaner for nye forretningsområder, kvalitetssikring samt egen gerning ved instruktion i metoder, systemudvikling og programmering. Endvidere bestod opgaven i at sikre kontraktindgåelse med externe instruktører
Ansvar for overordnet styring, kontinuitet, fremdrift og kvalitet i kursusforløb, der involverede flere fagspecialister som instruktører. Medvirkede ved at instruere i metoder, systemudvikling og programmering. Opgaven var desuden at sikre, at der såvel fagligt som personligt blev skabt en helhed, således hver især blev opmærksom på og udnyttede sine egne styrker i team- og individuelt arbejde
  
11.1997 - 09.1998 KMD - NEC
Program-/Projektchef KMDs ÅR2000 projekt: Programledelsesopgaver, herunder ansvar for overordnet styring, tilvejebringelse af detailplanlægning samt ressourceestimering i ialt 42 projekter. Metode- og værktøjsvalg for alle projekter, udarbejdelse af styringsmedier. Ansvar for kvalitetssikring ifm. omlægning af 80 mio. LOC i centrale miljøer. Tilrettelæggelse af strategi til sikring af samspillet på tværs af platforme og forretningsområder.
Alt dette udøvedes bl.a. ved at koncepterne og den fælles forståelse for det overordnede mål blev 'solgt' ind i projekterne gennem møder baseret på scrum-teknik. Udad blev projektet solgt til kommuner og amter gennem 7 seminarer, der blev afholdt spredt ud i landet. Her fortaltes om KMDs projekt, metode, ansvar og målopfyldelse
Metodologist Ansvarlig for udviklingen af Kommunadatas centrale udviklingsmiljø. Projekt- og afdelingsledelsesopgaver. Analyse af forretningsgange og metoder indenfor systemudviklingen. Iværksættelse, follow-up og implementering af nye arbejdsmetoder, herunder metodeudvikling, systemudviklingsstøtte, konsulentopgaver og ansvar for koordinering af opgaver på tværs af 3 geografiske lokationer. Den overordnede opgave var at opnå succes for metodeafdelingen gennem indfrielse af forventninger. Derfor var det essentielt, at opgaver blev udført i direkte forlængelse af udviklingsafdelingernes ønsker. ønsker
  
1995 - 1996 Forsikringsselskabet Codan
Projektleder Opgaven bestod i etablering og gennemførelse af projekt, der skulle belyse relevante kvalitetssikringsinitiativer og iværksætte et fælles testmiljø på tværs af forretnings- og organisationsområder.
Endvidere opgave med analyse og vurdering af systemsammenlægninger (Hafnia - Codan), konvertering ml. F66 og G82 grundlagene.
Endelig foranalyse - kravsspecifikation - analyse - design - programmering - aftestning og implementering af nye regelbaserede gennemløb
  
03.1995 - 11.1995 ATP
Specialist Opgavenrne bestod i at udvikle forskellige services tbf. Brugerorganisationen i Fondsafdelingen, bl.a til afstemning af fonds- og valutahandler. Organisationen fik udbytte af den indsigt han havde opnået gennem sit detaljerede arbejde med FED systemet til SDC. Endvidere løstes opgaver for systemudviklerne ifm. metodeudvikling, vejledning og støtte i programmerings-disciplinerne (PL/I), samt tilvirkning af værktøjer m.m.
  
1994 - 1995 CRI
Regnskabsspecialist Rollen i udviklingen af Fonds- og Emissions- og Depotsystemet var som teknisk koordinator med ansvar for implementering af beregningsdelen, regelstyring m.v. Baggrunden herfor var stor og gennemgribende kendskab til samspillet mellem forskellige udviklingsdiscipliner og især bidrog han med viden om performance-tuning af tidkritiske og transaktionstunge it-systemer. I naturlig forlængelse heraf var han tillige beskæftiget med PL/I udviklingsstøtte og værktøjssupport.
Data Manager Involveringen omhandlede kvalificering af teknikker til indeksering, klassificering, maskine-læring, inversion og modellering, der lå til grund for designet af et software system, SIMPR (Structured Information Management: Processing and Retrieval) - et ESPRIT (EU) projekt, hvor CRI A/S udgjorde den danske repræsentation i det tvær-europæiske samarbejde.
  
1993 - 1996 Amdahl
Konsulent / instruktør Parallelt med alt mulig andet: Instruktion i metoder, systemudvikling og programmering (åbne kurser)
  
1990 - 1994 FDC
Projektchef Kundekontakt på ledelses- og beslutningstagerniveau, projektstyring og koordination af arbejdsopgaver indefor livsforsikringsområdet, analyse og udfærdigelse af kravsspecifikationer samt udvikling af beregningsfunktionalitet.
Opgaven bestod i det væsentlige i at dekomponere den samlede system til elementer, der dels kunne indgå i en kontinuerlig (prioriteret) leverancetakt, dels kunne kvalitetssikres i isolerede enheder, som havde mindst mulig indflydelse på omgivelserne.
Projektleder Projektledelsesopgaver indenfor nyt Skadesforsikringskoncept, ansvarlig for design af behandlingsdelen, samt beregninger som grundlag for fornyelse og regulering. Koordinationsopgaver ved kravindsamling og -styring blandt de selskaber, der hhv. bruger systemet og er i ejerkredsen - hvilket indebar høje krav til at sikre en konstruktiv dialog omkring forretningsenhedernes krav / ønsker og de tekniske / systemmæssige muligheder. Udviklingskonceptet byggede på mock-up-driven design, use cases og iterativ udvikling.
  
1987 - 1990 SDC
Projektleder Projektledelsesopgaver samt ansvarlig for kvalitetssikring ved totale igangsætninger i hele bogføringsområdet, og i alle tilgrænsende systemområder. Opgaven bestod i at befordre den daglige dialog mellem afdelinger og at sikre koordineret indsats i situationer, hvor der var opstået problemer. Dette indebar ledelse af særlige task forces ved systemnedbrud.
  
1987 - 1987 Ericsson
Netværkskonsulent
instruktør
Konsulentopgaver, kursusplanlægning, -udvikling og -afholdelse. Dette omfattede kontorapplikationer, netværksteknologier og driftsoptimering. Kundekredsen var stat, kommuner og offentlige institutioner, hvis IT-platform byggede på hostede løsninger og distribuerede systemer (LAN/WAN) dvs. hw-områderne Main Frame, Mid-Range og Personal Computers.
  
1985 - 1987 DC af 1959 (nuv. DXC)
Analytiker/planlægger/programmør Analytiker/planlægger/programmør Udviklingsopgaver i Toldsektionen. Analyse af mulighederne for integration mellem platforme (PC - Mainframe) - hermed pioner-arbejde ifm. at udforme standarden for (nutidens) elektroniske indberetninger til myndigheder (skat/told m.v.)
Desuden deltagelse i afdelingens generelle systemudviklingsopgaver
  
  

Finn Lund, ProjektCoach

Resumé

Meritter

Skills

-- Top --